Xerno.cz

Slovník pojmov

Vyhľadávanie v rámci tejto stránky vykonáte stlačením CTRL + F.
Skratka / pojemNázovWikipedia
Popis


AjaxAsynchrónny JavaScript a XML (orig. Asynchronous JavaScript and XML)Ajax na Wikipedia.org
Ajax je názov súhrne webových technológií, ktoré umožňujú načítať časti obsahu webovej stránky na pozadí, teda bez nutnosti načítania celej webové stránky.


ApacheApache HTTP ServerApache na Wikipedia.org
Apache je open-source-software webový server pre všetky platformy. Jedná sa o najrozšírenejší webový server na svete a tiež Xerno.cz ho používa.


CMSSystém pre správu obsahu (orig. Content management system)CMS na Wikipedia.org
CMS je niekedy označovaný ako redakčný systém a slúži pre správu a údržbu obsahu webových stránok, ako sú texty, obrázky a iné médiá.


CSSKaskádové štýly (orig. Cascading Style Sheets)CSS na Wikipedia.org
CSS je jazyk pre popis spôsobu zobrazenia grafiky webových stránok.


DHTMLDynamické HTML (orig. Dynamic HTML)DHTML na Wikipedia.org
DHTML je kombinácia technológií (HTML, JavaScript (jQuery), CSS) používaných k tvorbe interaktívnych webových stránok (rôzne animácie, pohyby, triky).


DebianDebianDebian na Wikipedia.org
Debian je jednou z najstarších doposiaľ vyvíjaných distribúcií Linuxu. Vyvíja ju veľké množstvo dobrovoľníkov z celého sveta a jedná sa o najrozšírenejší distribúciu na svete.


FlashAdobe FlashFlash na Wikipedia.org
Flash je grafický vektorový program používaný predovšetkým na webe pre interaktívne animácie, reklamu a hry. Jeho výhodou malá veľkosť výsledných súborov. Pre fungovanie v internetovom prehliadači vyžaduje zdarma dostupný Adobe Fla


FrameworkFrameworkFramework na Wikipedia.org
Framework je softwarová štruktúra, ktorá je základom aplikácií postavených na danom frameworku a tým pomáha jeho rýchlejšiemu vývoju.


HTMLZnačkovací jazyk pre hypertext (orig. HyperText Markup Language)HTML na Wikipedia.org
HTML je jedným z jazykov pre vytváranie stránok v systéme WWW, ktorý umožňuje publikáciu dokumentov na Internete.


ITInformačné technológie (orig. Information technology)IT na Wikipedia.org
IT (alebo tiež ICT) sú informačné a komunikačné technológie, ktoré nejakým spôsobom súvisí s počítačmi. Tiež sa tým označuje veda o fungovaní počítačov.


JavaJavaJava na Wikipedia.org
Java je silne objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý vyvinula firma Sun Microsystems, ktoré teraz vlastní Oracle Corp Jedná sa o jeden z najpoužívanejších a najpopulárnejších programovacích jazykov na svete. V rámci webových stránok sa používa ako aplikácia spúšťané cez zásuvný modul.


JavascriptMultiplatformové interpretovaný objektovo orientovaný skriptovací jazyk (orig. Cross-platform interpreted scripting and object-oriented language)Javascript na Wikipedia.org
Javascript je programovací jazyk určený predovšetkým pre tvorbu dynamických webových stránok (animácie, používateľská interakcia, atp...)


LAMPLinux-Apache-MySQL-PHPLAMP na Wikipedia.org
LAMP je skratka označujúca balík open-source softvéru používaného pre servery ako platforma hostingu webových stránok. L = Linux (operačný systém), A = Apache (webový server), M = MySQL (databázový systém), PHP / Perl / Python (programovacie jazyky).


LinuxLinuxLinux na Wikipedia.org
Linux je open-source operačný systém, ktorý je šírený pomocou distribúciou. Vyniká svojou bezpečnosťou a výkonnosťou, preto je vo veľkom nasadzovaný na servery, chytré mobily a tablety. V posledných rokoch sa začína nasadzovať aj na domáce počítače.


MSSQLMicrosoft SQL ServerMSSQL na Wikipedia.org
Microsoft SQL Server je relačný databázový a analytický systém pre internetové obchody vyvinutý spoločnosťou Microsoft.


MySQLDatabázový systém komunikujúce dialektom jazyka SQL (orig. The database system communicating dialect of SQL)MySQL na Wikipedia.org
Databáza MySQL je najčastejšie využívaný databázový systém (engine) pre tvorbu webových stránok, alebo d vyhovuje svojou nenáročnosťou a mocnými schopnosťami zabalenými do open-source balíku.


OSOperačný systém (orig. Operating system)OS na Wikipedia.org
Operačný systém je základný sotwarové vybavenie každého počítača, ktorého úlohou je umožniť užívateľovi počítač ovládať. Skladá sa z jadra a systémových nástrojov, ktorých hlavným účelom je vytvorenie aplikačného rozhrania pre procesy.


Open-sourceSoftvér s otvoreným zdrojovým kódom (orig. Open source software)Open-source na Wikipedia.org
Otvorenosť zdrojového kódu znamená technickú dostupnosť zdrojového kódu softvéru a jeho dokumentácie a tiež bezplatnú dostupnosť pre použitie za dodržania licenčných podmienok.


PHPHypertextový preprocesor (orig. Hypertext Preprocessor)PHP na Wikipedia.org
PHP je skriptovací programovací jazyk určený predovšetkým pre tvorbu dynamických webových stránok a webových aplikácií napríklad vo forme HTML, XHTML alebo WML.


PostgreSQLDatabázový systém komunikujúce jazykom PL/pgSQL (orig. The database system communicating language PL/pgSQL)PostgreSQL na Wikipedia.org
PostgreSQL, alebo tiež Postgres či pgSQL, je multiplatformný objektovo-relačný databázový systém (ORDBMS).


SEMMarketing vo vyhľadávačoch (orig. Search Engine Marketing)SEM na Wikipedia.org
SEM je marketing vy vyhľadávačoch a to znamená online reklama, propagácia a medializácia. Celkovo je SEM zamerané na zvyšovanie návštevnosti webových stránok.


SEOOptimalizácia pre vyhľadávače (orig. Search Engine Optimization)SEO na Wikipedia.org
SEO je způbos vytváranie a upravovanie webových stránok tak, aby ich obsah bol vhodný pre automatizované roboty internetových vyhľadávačom a tým sa uľahčilo zaradené stránok do indexu vyhľadávača.


ServerServerServer na Wikipedia.org
Server je označenie pre výkonný počítač, ktorý poskytuje služby po sieti. Zároveň sa tak označujú programy, ktoré na takýchto počítačoch takéto služby zproztředkovávájí (na internetových serveroch je to typicky Apache webový server).


UbuntuUbuntuUbuntu na Wikipedia.org
Ubuntu je linuxová distribute pre mnohé zariadenia; od netbookov po servery. Je sponzorovaná a do istej miery tiež vyvíjaná spoločnosťou Canonical Ltd. Ide o druhú najpoužívanejší distribúciu Linuxu na svete a prvý najpoužívanejší na domácich počítačoch.


WWWCelosvetová internetová pavučina (orig. World Wide Web)WWW na Wikipedia.org
WWW je označenie pre aplikácie internetového protokolu HTTP. Je tým myslená sústava prepojených hypertextových dokumentov.


XHTMLRozšíriteľný hypertextový značkovací jazyk (orig. Extensible HyperText Markup Language)XHTML na Wikipedia.org
XHTML je značkovací jazyk pre tvorbu hypertextových dokumentov na internete; mal byť nástupcom HTML, ktoré však nabralo druhý dych a vývoj XHTML už ďalej nepokračuje.


XMLRozšíriteľný značkovací jazyk (orig. Extensible Markup Language)XML na Wikipedia.org
XML je zjednodušená podoba všeobecného značkovacieho jazyka SGML. Používa sa pre serializáciu dát a je určený predovšetkým pre publikáciu dát prístrojom / aplikáciám.


jQueryjQueryjQuery na Wikipedia.org
jQuery je ľahká JavaScriptové knižnica, fungujúce naprieč prehliadači. Bola vyvinutá za účelom ľahšiu interakcie medzi HTML a JavaScriptom. Jej hlavnou výhodou je jednoduchá tvorba animácií efektov.